Statute

Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА» створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших чинних законодавчих та нормативних актів.

 


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Всеукраїнською Конференцією

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА»

Протокол № 2 від 15 січня 2019 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ 

«СИЛА ПРАВА»

Код ЄДРПОУ

м. Київ – 2019 р.

І. Загальні положення

 1. Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА» (далі за текстом – «Організація») створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших чинних законодавчих та нормативних актів. 
 2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України і цим Статутом.
 3. Громадська організація «СИЛА ПРАВА» є неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян на добровільних засадах на основі єдності інтересів за родом правозахисної та іншої інформаційно-консультаційної діяльності, а також громадян, які своєю діяльністю активно допомагають здійсненню статутних завдань організації та захисту прав людини.
 4.  Організація утворена та діє на засадах самоврядності, відсутності майнового інтересу, демократичності, гласності, рівноправності її членів і засновників та у відповідності до чинного законодавства.
 5. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.
 6. Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, печатку, власну символіку, самостійний баланс, рахунки в т.ч. і валютний в банківських установах. Символіка Організації реєструється відповідно до чинного законодавства України.
 7. Організація набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з моменту її державної реєстрації.
 8. Організація має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді. 
 9. З метою виконання статутних завдань Організація має право здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій із статусом юридичної особи, засновувати та входити до складу учасників підприємств в порядку встановленому законодавством.
 10. Організація має право створювати свої відокремлені підрозділи.
 11. Організація може вступати в інші українські, іноземні та міжнародні громадські (неурядові) організації в Україні або за її межами, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
 12. Втручання державних органів і посадових осіб у діяльність Організації не допускається, крім випадків, визначених законами. Взаємовідносини з органами державної влади будуються відповідно до чинного законодавства України. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави. 
 13. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів.
 14. Найменування та назва Організації: 

Повне найменування Організації:

українською мовою: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА»;

Повна назва російською мовою: 

 «ВСЕУКРАИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «СИЛА ПРАВА»;

Повна назва англійською мовою: 

 «ALL-UKRAINIAN MOVEMENT POWER OF THE LAW»

Скорочене найменування та назва Організації:

українською мовою: 

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА ПРАВА»;

російською мовою:  

 «ВСЕУКРАИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «СИЛА ПРАВА»;

англійською мовою: 

«ALL-UKRAINIAN MOVEMENT POWER OF THE LAW».

Організація, після реєстрації у встановленому порядку, має виключне право на використання своєї назви.

II. Мета, завдання та права Організації

2.1. Метою створення та діяльності Організації є об’єднання громадян для здійснення спільних зусиль, спрямованих на побудову правової держави, здійснення правозахисної та іншої інформаційно-консультаційної діяльності.

Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:

 1. Захист прав і законних інтересів громадян України і в т.ч. членів Організації;
 2. Інформаційну та консультаційну діяльність, спрямовану на захист громадянських прав і свобод; 
 3. Надання практичної, організаційної та методичної допомоги членам Організації, а також іншим громадянам;
 4. Співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою досягнення поставлених цілей та задач Організації; 
 5.  Міжнародне співробітництво у сфері правозахисної діяльності, а також захист прав інвесторів;
 6.  Розвиток і зміцнення зв’язків із урядовими, міжнародними та іншими  неурядовими об’єднаннями, активна діяльність своїх представників у міжнародних та інших організаціях і об’єднаннях, формування спільних стратегій;
 7.  Розповсюдження інформації та пропагування своїх ідей і цілей; розробка, підготовка, видання та розповсюдження інформаційних та навчально-методичних і наукових матеріалів;
 8.  Співпраця із засобами масової інформації, підготовка та проведення інформаційних кампаній, підготовка, розміщення та систематичне оновлення інформації тощо.
 9. Брати участь у виборчому процесі, а також здійснювати моніторинг та спостереження за ним у порядку, встановленому виборчим законодавством України.
 10. Для задоволення своїх статутних завдань Організація має право:
  1.  Вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою діяльність.
  2.  Вносити пропозиції до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також міжнародних організацій.
  3.  Підтримувати міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями. 
  4.  Проводити конференції, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми, презентації та інші заходи в Україні та за кордоном. 
  5.  Відряджати своїх представників для участі у зборах, навчальних заходах, програмах обмінів, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації.
  6.  З метою виконання статутних завдань проводити розповсюдження поліграфічно–видавничої продукції.
  7.  Подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб.
  8.  Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права. 
  9.  Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у суді, органах державної влади та громадських організаціях, інших фізичних та юридичних осіб в межах чинного законодавства
  10. Створювати установи та організації, які будуть сприяти виконанню статутних завдань. 
  11. Засновувати та входити до складу учасників підприємств, необхідних для виконання статутних завдань.
  12. Проводити відповідні заходи та організаційну роботу для налагодження й зміцнення контактів між подібними організаціями, у тому числі міжнародними. 
  13. Приймати благодійну і спонсорську допомогу у будь-якому вигляді, у тому числі устаткування та грошових коштів. 
  14. Та іншу діяльність не заборонену законом.
 11.  Діяльність Організації не спрямована на отримання прибутку. 

ІІІ. Члени Організації, їхні права та обов’язки

 1. Організація провадить свою діяльність на засадах законності, демократії, поваги та захисту прав людини, рівноправності, соціальної справедливості та гласності. 
 2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років.
 3. Прийняття у члени Організації здійснюється Виконавчою дирекцією Організації за умови:
  1.  Подання заяви про вступ в члени до Виконавчої дирекції;  
  2.  Визнання положень установчих документів Організації; 
  3.  Визнання мети Організації; 
  4.  Сприяння діяльності Організації;
 4. Члени Організації мають право:
  1.  Брати участь у заходах, що здійснюються Організацією; 
  2.  Вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю; 
  3.  Обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
  4.  Отримувати інформацію про діяльність Організації;
  5.  Ознайомлюватися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні; у порядку визначеним відповідним внутрішнім порядком.
  6.  Виходити зі складу членів Організації в будь-який час за власним бажанням, на підставі письмового звернення, поданого до Координаційної Ради.
 5. Члени Організації зобов’язані:
  1.  Дотримуватись вимог статуту Організації;
  2.  Брати активну участь у статутній діяльності Організації та сприяти реалізації її завдань;
  3.  Виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації;
  4.  Не допускати дій, що спричиняють матеріальну шкоду Організації чи шкодять її діловій репутації.
 6. Член Організації може бути виключений із Організації, якщо він не бере участі у її діяльності, не виконує обов’язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану.
 7. Рішення про примусове виключення члена Організації приймається Виконавчою дирекцією Організації. 
 8. Членство в Організації припиняється у разі:
 • добровільного виходу з Організації;
 • виключення з Організації;
 • в інших випадках, передбачених цим Статутом.
 1.  Добровільне припинення членства в Організації проводиться шляхом подання письмової заяви Виконавчій дирекції. Членство припиняється з дня подання такої заяви і не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена на будь-яких виборних посадах Організації. Громадянин, що добровільно вийшов з Організації, може бути знову прийнятий до Організації на загальних підставах, але не раніше, ніж через рік з дня виходу. Рішення про примусове виключення приймається Виконавчою дирекцією.
 2.  Членство у Організації припиняється також у разі визнання громадянина недієздатним, безвісно відсутнім, а також у разі смерті громадянина. У таких випадках рішення про припинення членства в Організації приймається Виконавчою дирекцією на підставі відповідного підтверджуючого документа.
 3.  У разі припинення членства в Організації сума сплачених членських внесків члену, що вибув, або його спадкоємцям не повертається.

IV. Майно та кошти організації

 1. Джерелами формування майна і коштів Організації є:
  1. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. 
  2. Членські внески. 
  3. Інші джерела,  які не суперечать  чинному законодавству.
  4.  Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такій Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
 2. Кошти та майно організації, доходи (прибутки) Організації використовується виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів її діяльності, визначених установчими документами. 
 3. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому порядку згідно чинного законодавства України.
 4. Майно, доходи (прибутки) Організації або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Керівні органи Організації.
  1. Вищим керівним органом Організації є Всеукраїнська Конференція (далі – Конференція), а у період між конференціями – Координаційна Рада та Ревізійна комісія, що діють відповідно до статутних повноважень.
  2. Засідання керівних органів організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, он-лайн конференцій.
  3. Конференція скликається за рішенням Координаційної Ради Організації один раз на рік. 
  4. Чергова Конференція скликається Координаційною Радою Організації щорічно. Повідомлення про скликання Конференції публікується на веб-сайті Організації не пізніше як за 15 днів до дати її проведення. 
  5. Позачергова конференція може бути скликана на вимогу Голови Організації, більше ніж 2/3 членів Координаційної Ради або Ревізійної комісії. Позачергова Конференція скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації та на вимогу 10 % членів Організації. Якщо вимога не виконана, то члени Організації мають право самі скликати позачергову Конференцію. 
  6. В повідомленні про скликання Конференції мають бути зазначені дата, час та місце їх проведення (місто та повна адреса), а також перелік питань, що мають бути на них розглянуті.
  7. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість обраних делегатів Конференції.
  8. Делегати Конференції обираються місцевими конференціями (загальними зборами) членів відокремлених підрозділів Організації, відповідно до норми представництва, затвердженої Координаційною Радою Організації.
  9.  Рішення Конференції приймаються прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх делегатів, а з питань, затвердження Статуту, або внесення до нього змін і доповнень, питань щодо відчуження майна на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, прийняття рішенням про саморозпуск Організації або реорганізацію шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання – не менше ніж 3/4 голосів присутніх делегатів. 
 2. Всеукраїнська Конференція:
  1.  Визначає напрямки діяльності Організації;
  2. Затверджує Статут Організації і вносить в нього зміни та доповнення, визначає склад і чисельність Координаційної Ради та Ревізійної Комісії;
  3. Визначає кількісний склад Координаційної Ради та Ревізійної Комісії;
  4. Обирає на п’ять років Координаційну Раду Організації (вперше обирається Установчими зборами засновників); 
  5. Обирає на п’ять років Ревізійну комісію Організації; 
  6. Заслуховує звіти Координаційної Ради та Ревізійної Комісії; 
  7. Схвалює плани основних заходів Організації; 
  8. Приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів Конференції;
  9. Вирішують питання щодо припинення Організації; 
  10. Реалізують право власності на майно та кошти Організації;
  11. Рішення Всеукраїнської Конференції оформлюються протоколом, який підписується особою, що головує на Конференції та керівником секретаріату Конференції. Всі рішення Організації, прийняті Конференцією, протягом 10 днів з дати їх прийняття публікуються на веб-сайті Організації.
 3. Координаційна Рада Організації. 
  1. Для керування Організацією у період між Конференціями та забезпечення поточної діяльності Організації зі складу членів Організації обирається Координаційна Рада (вперше обирається Установчими зборами засновників). Очолює Координаційну Раду Голова Організації, який обирається на засіданні Координаційної Ради із складу її членів. Термін повноважень Голови Організації не може бути більший ніж термін повноважень відповідного складу Координаційної Ради, який його обрав. Кількісний склад Координаційної  Ради визначається Конференцією. Члени Координаційної Ради обираються на 5 (п’ять) років. Одна й та ж особа може обиратись членом Координаційної Ради Організації необмежену кількість разів.
  2. У період між Конференціями Координаційна Рада Організації, в разі необхідності, в межах визначеної Конференцією чисельності Координаційної Ради, може кооптувати в свій склад авторитетних членів Організації, а також виводити зі складу Координаційної ради тих його членів, які не беруть активної участі в роботі або втратили зв’язки з Організацією.
  3. Координаційна Рада скликається Головою Організації. Координаційна Рада приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівності голосів при вирішенні питання, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував Голова.
  4. Засідання Координаційної Ради вважаються правомочними, якщо на засіданні присутня більша половина її членів.
  5. Координаційна Рада працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Дата, час та місце проведення засідання Координаційної Ради Організації визначаються Головою Організації та повідомляється членам Координаційної Ради Організації не пізніше ніж за 3 дні до дати його проведення шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу членів Координаційної Ради. Чергові та позачергові засідання Координаційної Ради Організації скликаються Головою Організації за власною ініціативою чи за ініціативою принаймні третини членів Координаційної Ради.
  6. На засіданні Координаційної Ради головує Голова Організації або один із членів Координаційної Ради за дорученням Голови Організації. 
  7. Рішення Координаційної Ради оформлюються протоколом, який підписується особою, що є головуючим на засіданні Координаційної Ради. 
  8. Рішення, прийняті Координаційною Радою в межах її компетенції, набирають чинності і стають обов’язковими для Організації, її відокремлених підрозділів, будь-яких членів в строки, що встановлені Координаційною Радою.
  9. До компетенції Координаційної Ради належить:
 • забезпечення виконання рішень Конференції;
 • опрацювання порядку денного чергової Конференції;
 • Обрання Голови Організації з членів Координаційної Ради Організації;
 • винесення на розгляд Конференції змін та доповнень до Статуту;
 • вирішення питань поточної діяльності Організації;
 • призначення та звільнення за пропозицією Голови Організації керівника Виконавчої дирекції Організації;
 • координація діяльності відокремлених підрозділів Організації;
 • затвердження положення та опису символіки, зразків печатки та штампів Організації;
 • створення постійних комісій, необхідних для забезпечення виконання статутних завдань;
 • спрямування діяльності робочих та громадських органів Організації;
 • встановлення розмірів, форм та порядку внесення членами Організації вступних та членських внесків;
 • заслуховування інформації Ревізійної комісії;
 • створення та припинення відокремлених підрозділів Організації.
 1. Вищою посадовою особою Організації є Голова Організації. Голова Організації обирається Координаційною Радою Організації (вперше обирається Установчими зборами засновників). Голова підзвітний Всеукраїнській Конференції та Координаційній Раді та несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій. Голова обирається на 5 (п’ять) років. Одна й та ж особа може обиратись Головою Організації необмежену кількість разів.
 2. Голова Організації:
 • представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Організації;
 • організує роботу Організації та Координаційної Ради;
 • вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 • скликає Координаційну Раду, організує підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд Конференції та Координаційної Ради;
 • здійснює оперативне керівництво роботою Організації, забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Конференцій та Координаційної Ради;
 • пропонує Координаційній Раді кандидатуру керівника Виконавчої дирекції Організації;
 • розглядає і затверджує бюджет та кошторис витрат Організації;
 • затверджує зразки печатки та штампів Організації;
 • приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не є компетенцією Всеукраїнської Конференції або Координаційної Ради;
 • з метою виконання своїх повноважень видає накази і розпорядження;
 •  затверджує плани та звіти Виконавчої дирекції.
 •  виносить пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації
 • один раз на рік звітує на Всеукраїнській Конференції про результати своєї діяльності та діяльності Координаційної Ради. 
 1. Ревізійна комісія Організації: Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації.
  1. Чисельний та персональний склад ревізійної комісії визначаються Конференцією Організації. Ревізійна комісія щорічно звітує про свою роботу на Конференції, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах. Ревізійна комісія обирається на 5 (п’ять) років. Одна й та ж особа може обиратись до складу Ревізійної комісії Організації необмежену кількість разів.
  2. Ревізійна комісія працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше ніж один раз у квартал. Скликаються засідання Головою організації або членом Ревізійної комісії. Приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Прийняття рішень шляхом використання засобів зв’язку не допускається.
  3. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, Голови Організації, за власною ініціативою комісії або на вимогу не менш 1/3 членів Координаційної Ради. Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія звітує перед Конференцією Організації, інформує про свою діяльність Голову та Координаційну Раду  Організації.
  4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб та членів Організації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та письмових пояснень.
  5. Перевірка діяльності Організації проводиться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, Координаційної Ради або Голови Організації. Ревізійна комісія обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів Організації напередодні звітно-виборного засідання Всеукраїнської Конференції. Звіт про результати перевірки подається на розгляд статутного органу Організації, який доручив проведення перевірки та доводиться до відома всім іншим статутним органам Організації. Звіт про результати перевірки, яка проводилась Ревізійною комісією напередодні звітно-виборного засідання Конференції, подається на розгляд Конференції та доводиться до відома та відповідного реагування статутних органів Організації.
 2. Виконавча дирекція Організації – виконавчий орган Організації:
 • організовує та забезпечує виконання рішень Координаційної Ради;
 • складається з осіб, які перебувають з Організацією в трудових відносинах або працюють на громадських засадах;
 • обирається безстроково.
 1. Виконавчий директор Організації:
 • здійснює керівництво Виконавчою дирекцією;
 • готує проект бюджету і кошторис витрат Організації;
 • здійснює управління майном Організації, включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
 • відкриває, закриває будь-які рахунки в банківських установах, є розпорядником грошових коштів та майна Організації;
 • укладає трудові контракти з найманими працівниками Організації;
 • має право першого підпису на всіх фінансових документах, у тому числі підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні;
 • має право засвідчення вірності копій будь-яких документів Організації;
 • має право видавати довіреності від імені Організації;
 • засвідчувати справжність підписів членів Організації як довірителів на дорученнях;
 • визначає умови праці та функціональні обов’язки посадових осіб Організації та штатного апарату;
 • в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження;
 • затвердження структури та штатного розпису Виконавчої дирекції
 • вирішення питання про прийняття та виключення членів Організації;
 •  виносить пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
 • визначає напрямки використання грошових коштів Організації;
 • приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій, господарських товариств або входження до складу діючих підприємств, установ, організацій, господарських товариств, затвердження Статутів та Положень про них;
 •  приймає участь у загальних зборах учасників, засновників (установчих зборах) підприємств, установ, організацій, господарських товариств учасником або засновником яких є Організація, з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного без обмежень з правом підписання протоколів таких зборів, статутів та всіх інших необхідних документів від імені Організації;
 • один раз на рік звітує на Всеукраїнській Конференції про результати своєї діяльності та діяльності Координаційної Ради;
 • обирається безстроково.
 1. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені у суді в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.
 2. Рішення, дії та бездіяльність Голови Організації можуть бути оскаржені шляхом подання відповідної скарги до Координаційної Ради Організації та/або шляхом розгляду такої скарги на Всеукраїнській Конференції Організації. 
 3. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Голови Організації та/або Координаційної Ради Організації мають бути подані в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (при наявності) члена Організації, викладенням суті його претензій та його вимог щодо результатів розгляду скарги.
 4. Скарга на рішення, дії та бездіяльність Голови Організації та/або Координаційної Ради Організації підлягає розгляду відповідно на найближчому за датою подачі скарги засіданні Координаційної Ради Організації та/або Конференції Організації. За результатами розгляду скарги Координаційною Радою чи Конференцією Організації може бути прийнято рішення про задоволення скарги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову в задоволенні скарги. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Координаційної Ради Організації або присутніх делегатів Всеукраїнської Конференції Організації.

VI. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація за рішенням Координаційної Ради має право створювати відокремлені підрозділи. 
 2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та положенням про відокремлені підрозділи Організації, який затверджується Координаційною Радою Організації та не повинно суперечити цьому Статуту.
 3. Діяльність будь-якого відокремленого підрозділу Організації припиняється, якщо в його складі залишилося менше двох членів.
 4. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом його закриття на підставі рішення Координаційної ради Організації. З дня набрання чинності такого рішення відокремлений підрозділ не має права здійснювати діяльність визначену Положенням  про відокремлені підрозділи Організації, цим Статутом.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
 1. за рішенням Організації, прийнятим Конференцією Організації, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 присутніх делегатів Конференції, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
 2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
 1. Добровільне припинення діяльності Організації.
  1.  Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
  2.  Рішення про саморозпуск Організації приймається Конференцією. Всеукраїнська Конференція Організації створює ліквідаційну комісію або доручає Координаційній Раді здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації.
  3. Уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Організації  до Реєстру громадських об’єднань.
  4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації  як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
 2. Реорганізація Організації.
  1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
  2. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.
  3. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.
 3. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації, її активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, що регулює діяльність Організації.

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Питання про внесення змін і доповнень до Статуту Організації розглядаються на Конференції за пропозицією Координаційної Ради Організації, Голови Організації, Виконавчого директора або за вимогою не менш ніж  2/3 присутніх делегатів Конференції.  Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 присутніх делегатів Конференції. Статут в новій редакції підписують Головуючий на Конференції та Керівник секретаріату Конференції.
 2. Про зміни до статутних документів  повідомляється уповноважений орган з реєстрації в порядку та терміни, передбачені чинним законодавством.

IX. ДІЯ СТАТУТУ

 1. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Організації. З моменту ліквідації Організації Статут втрачає свою силу.
 2. Якщо одне з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є підставою для припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення замінюється іншим, яке допускається чинним законодавством і близьке за змістом до заміненого.

Підписи:

Головуючий на Всеукраїнській Конференції 

Сенченко Андрій Віленович                            _______________________

Начните писать или нажмите / для выбора блока

Керівник секретаріату Всеукраїнської КонференціїАбзац

Севериненко Вадим Андрійович                                          _____________________